Kursöversikt

Effektiv övning för improvisationsmusiker, 50% på distans

Kurs för dig som vill utveckla metoder för att bli en bättre improvisationsmusiker och lära dig kraftfulla strategier för att öva effektivt.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 9 januari 2023

Antagningsträffar: Nej

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: 23 oktober 2022 - (ansökan till höstens kurs är stängd)

För dig

 • som vill utveckla metoder för att bli en bättre improvisationsmusiker
 • som vill lära dig kraftfulla strategier för att öva effektivt
 • som vill studera halvtid, på distans, i en termin

Handledare

Rob Easley

072-4528934
rob.easley@hogalid.nu

För dig som undrar…

Om du någonsin har undrat något av följande:
Vad ska jag träna på? Hur ska jag träna effektivt så att jag inte slösar tid? Hur spårar jag mina framsteg och riktar in mig på mina svagheter så att jag inte slösar bort värdefulla timmar, dagar eller år med ineffektivt arbete?
Den här kursen ger dig de verktyg, attityd och den organisation du behöver.

Kursprofil/inriktning

Kursens uppgifter kräver 20 timmars arbete per vecka och innebär egen övning med redovisningar i form av ljudinspelningar, filminspelningar samt skriftliga reflektioner. Varje delmoment innebär två veckors arbete. Återkoppling via skrift, ljudinspelningar eller film ges vid redovisningar. Arbetet sker i Google classroom.

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Deltagarna utmanas att identifiera kategorier av musikaliska färdigheter och genomföra övningar som tränar just dessa färdigheter. Planering, tidshantering och dokumentation är ett tema i varje kursavsnitt. Alla deltagare ingår i olika grupparbeten och förväntas ta aktiv del i gemensamma diskussioner och övningar. Det slutliga målet med kursen är att via samarbetet i gruppen ge deltagaren en riktad, personlig plan som visar en tydlig väg framåt i utvecklandet av sina musikaliska färdigheter.

Antagningsvillkor

Skicka oss betygskopior samt ett personligt brev där du beskriver dina musikaliska erfarenheter och mål tillsammans med skolans ansökan. Du har minst slutbetyg från 3-årig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Vi vill ha en videofil eller en länk där vi kan se dig spela. Ange ditt mobilnummer och en referensperson vi kan ringa till om det behövs. Vi kommer att göra en telefonintervju med dig som söker.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri.

Välkommen du också!

Kursöversikt

Svenska i vården

Kurs för dig som har examen från en sjukvårdsutbildning i ett annat land och behöver kunskaper i svenska enligt socialstyrelsens krav för svensk yrkeslegitimation.

Ansök nu

Snabbfakta

Ansökan: Sker via Region Kalmar län

Inträdeskrav: Utländsk yrkeslegitimation inom sjukvård

Läs mer om kursen: Se länken nedan!

Ansök senast:

För dig

 • som har examen från en sjukvårdsutbildning i ett annat land
 • som behöver kunskaper i svenska enligt socialstyrelsens krav för svensk yrkeslegitimation
 • som vill varva studier i svenska med verksamhetsförlagd praktik.

Handledare

Personalbild

Jacqueline Doohan

0480 - 845 66
jacqueline.doohan@regionkalmar.se

Per-Gunnar Kramer

072 5201210
per-gunnar.kramer@hogalid.nu

­

Kursinnehåll

För att snabbare kunna få en svensk yrkeslegitimation från Socialstyrelsen erbjuder två av Region Kalmar läns folkhögskolor en kurs i sjukvårdssvenska. Vid avslutad kurs erhålls ett intyg i Sva3, vilket motsvarar Swedex C1-nivå, men ger bättre möjlighet att fortbilda sig vid svenska universitet och högskolor.

Tre dagar i veckan ägnas åt språkstudier i skolan och två dagar ägnas åt praktik på hälsocentral eller sjukvårdsklinik.

Utbildningen pågår till dess att språkkunskaperna är tillräckliga för att göra det medicinska språktestet vid Karolinska institutet.

”Det går inte att lära sig svenska utan att prata svenska med svenskar” säger en av våra nuvarande elever. Därför är språkpraktiken en viktig del.

Läs mer på Regionens hemsida: https://regionkalmar.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/utbildad-utomlands/

Ansökan sker via handläggare Jacqueline Doohan, på Region Kalmar län.

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri. Du betalar endast för kost och service. För mer information: kontakta kursansvarig.

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål.

Välkommen du också!

Kursöversikt

Lärarassistent

Som vill jobba med barn, ungdomar och vuxna i skolmiljö samt vara ett stöd för lärare och elever både i och utanför klassrummet.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 21 augusti 2023

CSN-berättigad: Ja [egy]

Kurstid: 2 terminer,1 läsår

Ansök senast: 15 april 2023.

För dig

 • som vill jobba med barn, ungdomar och vuxna i skolmiljö
 • som vill vara ett stöd för lärare och elever både i och utanför klassrummet
 • som är social och lösningsfokuserad, initiativrik och strukturerad

Handledare

Anna Björkdala

070-2817130
anna.bjorkdala@hogalid.nu

David Lundquist

072-2239626
david.lundquist@hogalid.nu

Kursprofil

Under året varvas studier på Högalid med praktik ute på grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. I mötet med kurskamrater, lärare, elever och deltagare på andra kurser lär du dig att skapa möjligheter för andra att lära och utvecklas. Genom att pröva, erfara och reflektera skapas kunskap och kompetens att arbeta i skolan. Deltagare som har gått kursen beskriver också att det getts goda möjligheter till personlig utveckling. På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Som lärarassistent kommer du att jobba med Sveriges framtid, våra barn, ungdomar och vuxna. Lärarassistent är ett samlingsnamn för yrkesroller inom skolan som ska komplettera lärarna så att de kan ägna mer tid åt undervisningsprocessen. Lärarassistentens huvudsakliga uppdrag i skolan är att samarbeta med lärare i olika uppdrag för att stärka elevers förutsättningar till lärande, utveckling och socialisation. Lärarassistentens arbetsuppgifter varierar efter skolors, lärares och elevers behov och förutsättningar, men är till övervägande del av gruppstödjande karaktär. Lärarassistenten bidrar i skolans trygghetsskapande, administrativa och praktiska arbete, t.ex. med mentorskap, konflikthantering, frånvarohantering och som samordnare av pedagogiska aktiviteter och processer. Nedan finns exempel på kursens innehåll:

 • Skolans organisation och uppdrag
 • Ledarskap
 • Pedagogik lärande och utveckling
 • Beteende och socialt samspel
 • Anpassning och särskilt stöd
 • Kommunikation och konflikthantering
 • Dokumentation och administration och praktik
 • Yrkesrollen & Yrkeskunskap

I livet på folkhögskola ingår även skolans temadagar, möjligheter till fysisk aktivitet och ämnestillval.

Praktik

En del av utbildningen är praktik, förlagd företrädesvis i Kalmar kommun. Kringkommuner kan förekomma. Eventuella kostnader runt praktiken, så som mat eller resekostnader står deltagaren själv för. Ca 25% av den totala kurstiden är praktik. Kursansvarig placerar deltagarna på skolor där handledare finns som tillsammans med Högalid ansvarar för praktiktiden.

Praktik görs på förskola, grundskola, gymnasieskola eller inom vuxenutbildning. Stadie/skola för praktiken anpassas efter deltagarnas önskemål i den mån det är möjligt.

Intyg

Efter genomgången kurs erhålls ett utbildningsbevis med en personlig referens. Detta förutsatt att deltagaren har minst 80% närvaro på hela kursen, även på enskilda delmoment och på praktiken. Därtill krävs att de arbetsuppgifter som ryms inom kursen genomförts och bedömts godkända.

Antagningsvillkor

Behörighetskrav för antagning är 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.
Ansökan ska styrkas med betyg, personligt brev, cv och referenser. I ansökningsprocessen tas också hänsyn till personlig lämplighet för yrket.

Sökande som vill åberopa andra kompetenser än formell behörighet kan gå vidare till individuell prövning av reell kompetens hos respektive folkhögskola. Om avsteg från behörighetskraven görs ska detta dokumenteras. 

Bifoga ett personligt brev tillsammans med ansökan där du beskriver dig själv, varför du sökt kursen och din syn på uppdraget som lärarassistent. Bifoga också referenser samt kopior på dina betyg från gymnasiet.

Du som är behörig sökande kommer att bli kallad till en gruppintervju. Du får en personlig kallelse. Om du har utländsk gymnasieutbildning behöver du kontakta UHR för att bedöma din utbildning i förhållande till motsvarande svensk gymnasieutbildning.

Utbildningen vänder sig till dig som kan antas börja jobba inom skola eller annan verksamhet med barn och ungdomar.  Därför krävs ett utdrag ur belastningsregistret i samband med din ansökan. Information hittar du här.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. Läs mer på sidan kostnader.

Välkommen du också!

 

Kursöversikt

Sång på distans 50%

För dig som är intresserad av att utveckla din sång genom att prova olika röstkvalitéer. Antagning både vår och höst.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 9 januari 2023

Antagningsträffar: Nej. Antagningsförfarande via film

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: 23 oktober 2022

För dig

 • som vill sjunga halvtid, på distans, i en termin
 • som vill utveckla din röst på egen hand utifrån Jo Estills sångteknik.

Handledare

Personalbild

Karin Petersson

070-5758937
karin.petersson@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

Kursens uppgifter kräver 20 timmars arbete per vecka och innebär egen övning med redovisningar i form av filminspelningar samt skriftliga reflektioner. Varje delmoment innebär två veckors arbete. Återkoppling via skrift eller film ges vid redovisningar. Arbetet sker i Google classrom.

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

I kursen Sång på distans 50% utgår vi från Jo Estills sångteknik och provar de sex olika röstkvalitéerna där varje kvalité är ett delmoment. Kursen har även en inledande uppgift samt en avslutande uppgift. Deltagarna utmanas i sitt lyssnande genom att tillsammans i gruppen diskutera och identifiera vad olika sångare använder för kvalité i sin sång utifrån den förvärvade kunskap deltagaren fått genom kursen. Varje deltagare arbetar tillsammans med ett par klasskamrater fram några olika förslag och alla deltagare förväntas sedan vara aktiva i diskussionen kring ljudexemplen.
Totalt innehåller kursen nio delmoment på 19 veckor.

Mer info om sångteknik enligt Jo Estill: https://www.estillvoice.com

Antagningsvillkor

Skicka oss betygskopior samt ett personligt brev där du beskriver dina musikaliska erfarenheter och mål tillsammans med skolans ansökan. Du har minst slutbetyg från 3-årig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri.

Välkommen du också!

 

Kursöversikt

Seniorkurs

Kurs för dig som är pensionär/sjukpensionär och vill utveckla dina kunskaper samt träffa andra i liknande situation. Ett livslångt lärande!

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: Hösten 2022

Ansökan: Kontakta skolans expedition

Kursdagar: Torsdagar eller fredagar

Ansök senast: 1 juni 2022

För dig

 • som vill berika dina kunskaper inom olika områden
 • som vill ta del av en stimulerande, allmänbildande och trivsam kurs
 • som vill ta del av allt det folkhögskolan erbjuder.

Handledare

Personalbild

Stina Björkman

070-2418720
stina.bjorkman@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

Våra seniorkurser vänder sig till dig som är pensionär/sjukpensionär och som önskar träffa andra och samtidigt lära nytt. Vi bjuder på en berikande kurstid där du som deltagare är en viktig resurs med din erfarenhet och ditt kunnande.

Lunch serveras efter eller mellan lektionspassen och du kan välja att äta lunch tillsammans med övriga deltagare i skolans matsal eller äta medhavd lunch i skolans cafeteria. Om du väljer skolans lunch så faktureras kostnaden.

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål.

Kursinnehåll – du kan välja mellan olika ämnesområden

Bild och form

Bild och form i skolans ateljé innebär att du har möjlighet att utveckla ditt skapande i olika material och med hjälp av olika verktyg, inom keramik, måleri, teckning och tryck.

Bild och form består av femton kurstillfällen och kursdag är antingen torsdag eller fredag.

Natur och Foto – kursen består av två delar

Natur innebär att du kommer att lära om och uppleva naturen utifrån studiebesök, utflykter och teori. Vi har möjlighet att anpassa oss utifrån gruppens intresse och önskemål. Högalids folkhögskola har närheten till många unika naturområden och vi använder oss av skolans buss och bil för att uppleva dessa. Natur och Foto består av femton kurstillfällen och fredag är kursdag. Fem tillfällen ägnas åt foto och vid tio tillfällen är naturen i fokus.

Foto innebär att du bearbetar material från genomförda studiebesök och utflykter. Du fotograferar och dokumenterar naturupplevelserna och i slutet på kursen skapar kursdeltagarna en gemensam sammanställning. Vi bekantar oss med fotografering både med systemkameran och kameran i mobilen. Enklare bildredigering ingår i kursen. 

Antagningsvillkor

För mer information kontakta skolans expedition via mail på: kontakt@hogalid.nu alternativt på telefon 0480-844 80. Ansökan sker via skolans ansökningsformulär. Klicka på ”Ansök nu” högre upp på den här sidan. Under önskemål kan du ange om du föredrar torsdag eller fredag som kursdag för Bild och form. Vid antagningen prioriterar vi nya sökande som inte tidigare har studerat på vår Seniorkurs.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du får en faktura efter avslutad kurs. Servicekostnaden är 800 kronor per termin  Eventuella kostnader för mat och fika tillkommer. 

För mer information kring kursinnehåll kontakta kursansvarig handledare

Välkommen du också!

Kursöversikt

Baskurs för dig med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF)

För dig med lindrig intellektuell funktionsnedsättning som vill förbättra dina kunskaper för att bli mer självständig och lära dig påverka ditt liv i högre utsträckning.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 14 augusti 2023

Inträdeskrav: Du ska fylla lägst 18 år det år du börjar dina studier. Du som ansöker ska ha deltagit i Baskursen minst tre dagar mellan vecka 45 och 13. Det är en fördel att kunna läsa, skriva och räkna på en grundläggande nivå.

Ansök senast: 7 maj 2023

För dig

 • som har gått gymnasiesärskolan
 • som har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF)
 • som vill utvecklas som person och bli mer självständig

Handledare

Linda Sibbmark

072 4627556
linda.sibbmark@hogalid.nu

Monica Enberg

072-4627890
monica.enberg@hogalid.nu

Kursprofil

 Att studera på Baskursen innebär många positiva upplevelser med stora möjligheter att vara med och påverka din skolgång. Undervisning, boende och fritid finns samlat på skolan. Det skapar större möjlighet till trygghet, lärande, utveckling och självständighet. Vårt arbetssätt ger bra möjlighet till personlig utveckling, ökad självinsikt, starkare självkänsla och bättre självförtroende. Det finns möjlighet att studera på Baskursen i tre år. På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Dagarna på Högalid innehåller variationsrika lektioner och utgår både från gruppen som helhet och individuella behov. Föreläsningar, grupparbeten och studiebesök är några av de undervisningsformer vi erbjuder på Baskursen.

Kursen har temastudier som kan vara kortare eller längre perioder med olika teoretiska och praktiska inslag. Exempel på temaämnen kan vara vardagskunskap, litteratur, miljö vardagsekonomi och samhällsorientering. Övriga ämnen som kan förekomma är drama, livskunskap, musik/bild & form och hälsa.
Det finns tillgång till individuellt stödmaterial.

Deltagarna önskar en inriktning att fördjupa sig i, antingen Musik eller Bild & form. Dessutom har deltagarna praktik under sitt tredje läsår.

Att studera på folkhögskola innebär mer än att studera i teman. Vi ser även skolans temadagar, fysiska- och kulturella aktiviteter samt möjlighet till vissa tillval som viktiga inslag i utbildningen. Vi vill att deltagarna ska bli förberedda för livet efter folkhögskolan, vara delaktiga, se sina möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Baskursens fokus ligger mer på vem du ska bli istället för vad du ska bli.

Antagningsvillkor

Du ska fylla lägst 18 år det året du börjar dina studier.  Du som ansöker ska ha deltagit i Baskursen minst tre dagar under läsåret (vecka 45 till 13).
Det är en fördel att kunna läsa, skriva och räkna på en grundläggande nivå.

Pedagoghundspraktik

Under höstterminen 2022 kommer en av våra pedagoger och hennes hund, som tillsammans går en utbildning till Pedagoghundsteam, att genomföra praktik under vissa lektioner med Baskursen. Syftet med att använda ett Pedagoghundsteam i verksamheten är att hundens medverkan kan fungera som en motivator och inspirera till utveckling och lärande. Hunden kan exempelvis fungera som en katalysator för social interaktion, utveckla språk och kommunikation samt bidra till ökat självförtroende och ökad självkänsla.

Arbetet med hund kommer att ske i en avgränsad lokal eller utomhus och bygger på deltagarnas frivilliga medverkan.

Om du har frågor om arbetet med pedagoghund är du välkommen att kontakta Linda Sibbmark (pedagog och hundförare), linda.sibbmark@hogalid.nu

Ytterligare information

Kontakta skolans expedition, telefon 0480-844 80.
E-post: baskursen@hogalid.nu

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. Läs mer på sidan kostnader.

Välkommen du också!

Kursöversikt

Sång & komp

1-2 årig kurs för dig som är intresserad av att utveckla din sång och vill öka dina färdigheter vad gäller sång och komp.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 21 augusti 2023

Ansökan: 7 maj 2023 - du kan fortfarande ansöka efter detta datum och intag görs då i mån av plats!

Antagningsträffar: 11/5 och 13/5. Mer information om antagningsträff ges av kursansvarig Karin Petersson efter att ansökan nått oss.

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: 7 maj 2023

För dig

 • som är intresserad av att utveckla din sång
 • som vill öka dina färdigheter vad gäller sång och komp
 • som tycker att sång & komp är det bästa du vet.

Handledare

Personalbild

Karin Petersson

070-5758937
karin.petersson@hogalid.nu

Sara Danheden

072-4658297
sara.danheden@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

Genom workshops, övningar, praktisk röstteori och individuell handledning inför gruppen får du kunskap om din röst och dess möjligheter. Vi arbetar med solo och gruppsång inom ett brett spektrum av genrer och kulturer såsom pop, jazz, musikal och visa. Ditt ackordinstrument utvecklar du då du kompar dig själv eller sångare i klassen. Du förväntas ta stort ansvar för din egen utveckling genom loggbok, egen övning och förberedelse inför varje lektion.

Årskurs ett och två följer samma teman under året. Årskurserna har flera av veckans lektioner tillsammans men deltagarna har olika uppgifter och fokus. Läs mer under överskriften Läsårets teman på sidan för respektive kurs. Har du genomfört åk 1 kan du sedan söka åk 2.

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Solosång, stämsång, röstteori, vokalensemble, ackordinstrument, kör och musikteori. Mer information om kursinnehåll finner du här.

Se klassens video…

Antagningsvillkor

Skicka  ett personligt brev där du beskriver dina musikaliska erfarenheter och mål tillsammans med en ansökningsbilaga och kopior på betyg. Du har minst slutbetyg från 3-årig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Kursansvarig Karin Petersson skickar mer information gällande eventuella antagningsträffar via mail när du ansökt till kursen.

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. Läs mer på sidan kostnader.

Välkommen du också!

Kursöversikt

Musik på scen

Vill du utvecklas som musiker så är att stå på scen det snabbaste, mest effektiva och roligaste sättet att bli en bättre musiker. Den här kursen handlar om att repetera, turnera och uppträda inför en livepublik.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 15 augusti 2022, kursen är två terminer.

Antagningsträffar: Inte i nuläget, återkommer med besked om det ändrar sig.

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: 8 maj 2022

För dig

 • som har en stor passion att framföra livemusik

 • som vill uppleva att uppträda med ett tight och välrepat band inför en publik

 • som vill uppleva att turnera

Handledare

Rob Easley

072-4528934
rob.easley@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

Kursen ger dig möjlighet att pröva dina förmågor på scenen och att utvecklas tillsammans med andra i sceniska musikprojekt. Vår ambition är att du efter avslutad kurs har tillägnat dig säkerhet och förmåga att fungera som både ledare och musiker i olika sammanhang.

Kursen är inte direkt förberedande för musikhögskola. Men du kan av dina handledare få information om vad du behöver för att studera vidare. Även om du inte förbereder dig direkt för specifika ansökningsprov till en musikhögskola, ger vår kurs dig värdefulla kunskaper för livet och dina fortsatta studier.

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Kursen är lärarledd men bygger i hög grad på dina egna aktiviteter. Stor del av tiden ägnas åt projektarbete, där du får arbeta konkret och aktivt.

Exempel på projektarbeten vi hade i fjol: musikcafé, konserter, musikteater. Under året läser vi ensemblespel,  övningsmetodik, teknik,  improvisation, låtskrivning, rytm och sång, musikteori, föreläsningar om musikbranschen, STIM och starta företag. De flesta ämnen kopplas till ett praktiskt arbete.
Gästföreläsare gör besök med workshops och föreläsningar. Genom praktisk erfarenhet och reflektion sker en kreativ musikalisk utveckling samt inblick i och förståelse för sceniskt arbete.

Antagningsvillkor

Du skall ha engagemang i din musikutövning. Erfarenhet av att ha spelat i grupp och arbetat projektinriktat är en merit. Till ansökan skriver du ett personligt brev. Du ska också bifoga videofiler där du musicerar och du kommer även att intervjuas på telefon.

Du har minst grundläggande behörighet från 3-årig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. Läs mer på sidan kostnader.

Välkommen du också!

Kursöversikt

Sinnrik kurs för dig med förvärvad hjärnskada

Kursen för dig som har en förvärvad hjärnskada och som söker ökad livskvalitet. På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: September 2022

Kursdagar: Tisdagar

Ansök senast: 8 maj 2022

För dig

 • som har en förvärvad hjärnskada
 • som söker ökad livskvalitet
 • som vill ha nya kunskaper utifrån tidigare erfarenheter.

Handledare

Stefan Lundbäck

070-3248460
stefan.lundback@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

En kurs för Dig med förvärvad hjärnskada som söker ökad livskvalitet. Vi repeterar gammalt och lär oss nytt under trivsamma former för att stimulera hjärnans utveckling.  Du är själv med och formar innehållet för att kursen ska bli så meningsfull som möjligt. Träff sker tisdagar, ca 4 timmar inkl lunch.

Har du behov av assistent så ordnar du det själv. Du kan inte bo på skolan, men handikappanpassat boende på Nyckeln (Länssjukhuset i Kalmar) kan ordnas för enstaka nätter. Undervisningslokalerna är anpassade för rullstolsburna.

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Exempel ur kursinnehållet är logisk träning, estetiska ämnen, avspänning, hälsofrågor och livsdiskussioner.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar 300:-/månad för kost och servicekostnad. För mer information kontakta kursansvarig.

Välkommen du också!

Kursöversikt

Medicinsk sekreterare

Kursen för dig som vill jobba som medicinsk sekreterare inom hälso- och sjukvården och vill få kunskap inom medicinsk dokumentation, anatomi och fysiologi.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 14 augusti 2023

CSN-berättigad: Ja [egy]

Kurstid: 2 år

Ansök senast: 14 april 2023

För dig

 • som vill jobba som medicinsk sekreterare inom hälso- och sjukvården
 • som vill få kunskap inom medicinsk dokumentation, anatomi och fysiologi
 • som vill få kunskap inom administrativ verksamhet

Handledare

Annica Jonsson

072-4658223
annica.jonsson@hogalid.nu

Jonas Ahlberg

072-4658232
jonas.ahlberg@hogalid.nu

Jimmy Lagesson

072-4658279
jimmy.lagesson@hogalid.nu

Kursprofil

Under åren varvas studier på Högalids folkhögskola med praktik. Lektionernas innehåll kan bestå av föreläsningar, enskilt arbete, grupparbete, praktiska moment, studiebesök med mera. Utöver ordinarie kursinnehåll erbjuds deltagare att ta del av kultur- och friluftsaktiviteter, temadagar, gästföreläsare och konserter. Skolan erbjuder möjligheter till aktiv fritid bland annat genom ett välutrustat gym, en gymnastiksal samt motionsspår/strövområde i närheten av skolan.  Den studerande tar stort ansvar för sin utbildning. Utbildningen genomförs i samarbete med Region Kalmar län och Vimmerby folkhögskola.

På folkhögskolan möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Utbildningen till medicinsk sekreterare innehåller följande delkurser fördelat över två år: Patientrelaterad dokumentation, Vårdjuridik, Anatomi och sjukdomslära, Kommunikation/Svenska, Medicinsk engelska, Diagnosklassificering, Farmakologi, Informationsteknik, Arbetspsykologi, Praktik och Examensarbete.
I livet på folkhögskolan ingår även skolans temadagar, fysisk gruppträning och möjlighet till vissa tillval.

Praktik

Syftet med praktiken är att den studerande ska omsätta och förankra sina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. Praktiken ger förståelse för, och kunskap i, dokument- och patientflöden inom vården. Den ger också färdigheter i patientrelaterad administration och kunskap om verksamhetens organisation.

Intyg

Efter genomgången kurs erhålls ett utbildningsbevis. Detta förutsatt att deltagaren har minst 80% närvaro på hela kursen, men även på enskilda delmoment och på praktiken. Det krävs också att de arbetsuppgifter som ryms inom kursen genomförs på en för kursen godkänd nivå.

Antagningsvillkor

Du ska ha grundläggande behörighet för högre studier. Mer information om grundläggande behörigheter hittar du här. Bifoga ett personligt brev tillsammans med ansökan där du beskriver dig själv, varför du sökt kursen och din syn på yrket medicinsk sekreterare samt eventuell yrkeserfarenhet. Bifoga också referenser, kopior på dina betyg från gymnasiet samt eventuella intyg på utbildningar efter gymnasiet. Du som är behörig sökande kommer att få göra ett språktest och därefter bli kallad till antagningsträff/intervju vilket meddelas via mejl.

Om du har utländsk gymnasieutbildning behöver du kontakta UHR för en validering av dina utländska betyg. Denna validering bifogar du i din ansökan.

Följande datum gäller vt 2023:

14/4 Din kompletta ansökan ska vara oss tillhanda enligt instruktioner ovan för att behandlas. Krav är personligt brev samt tydliga betygskopior som visar grundläggande behörighet för högre studier.

21/4 Skriftlig inlämningsuppgift skickas ut via mail till behöriga sökande. Denna skall vara oss tillhanda senast 28/4. Dessa kan sorteras fel i din egen mail och det är därför viktigt att du tittar i din skräpkorg. Hör av dig till skolans expedition på 0480-84480 senast den 25/4 om mail ej nått dig. Är du ej behörig får du inget mail.

17/5 Urval sker utifrån inlämningsuppgiften och vissa kallas därefter till intervju. Information om detta når din mail detta datum. Dessa kan sorteras fel i din egen mail och det är därför viktigt att du tittar i din skräpkorg. Hör av dig till skolans expedition på 0480-84480 senast den 22/5 om mail ej nått dig.

7/6-9/6 Du som utifrån inlämningsuppgiften blivit kallad till intervju kommer till Högalids folkhögskola någon av dessa datum för en kortare skrivuppgift och intervju.

Intervjun genomförs anpassat utifrån restriktioner för Covid-19.

9/6 Urval sker utifrån intervjuer och skrivuppgift. Information om antagen, reserv eller ej antagen skickas till din mail detta datum. Dessa kan sorteras fel i din egen mail och det är därför viktigt att du tittar i din skräpkorg. Hör av dig till skolans expedition på 0480-84480 senast den 14/6 om mail ej nått dig. Är du antagen eller reserv ska du bekräfta din plats enligt instruktioner i besked.

Om du återkopplar efter något av ovanstående datum ser vi inte din ansökan som komplett längre och du får därmed ansöka igen kommande läsår.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. Läs mer på sidan kostnader.

Välkommen du också!