Information om

Deltagarinflytande

Deltagarinflytande

Folkhögskolan bygger på delaktighet, frihet och frivillighet. För att stödja detta och för att få ett aktivt deltagarinflytande strävar skolan efter att ha ett kontinuerligt pågående samtal om studiemiljö och utbildningarnas upplägg och innehåll. Dessa samtal sker på olika sätt, exempelvis under klasstid eller i direktkontakt med personal.

Kursutvärderingar

Rektor och kursansvariga har det övergripande ansvaret för att kursutvärderingar görs. Det verktyg som används är lokala enkäter som genomförs varje höst- och vårtermin. Dessa följs av återkoppling till kursdeltagare.

Deltagarråd

Varje läsår väljs två representanter från varje kurs som tillsammans bildar deltagarrådet. Deltagarrådet väljer själva vilka frågor som drivs. Det kan vara frågor som rör studiemiljöer, arbetsformer eller att planera aktiviteter. Deltagarrådet bestämmer vilka former ett möte ska ha, hur ofta och när dessa möten hålls.

Matråd

Varje läsår får intresserade kursdeltagare anmäla sig att delta i matrådet. Tillsammans med kökspersonal diskuteras här frågor som är kostrelaterade, allt från ingredienser i matlagningen till temaveckor.