Information om

Deltagarinflytande

Deltagarinflytande

”Folkhögskola som skolform bygger på delaktighet, frihet och frivillighet. För att stödja detta och för att få ett aktivt deltagarinflytande strävar vi efter att ha ett kontinuerligt pågående samtal med våra deltagare om studiemiljö och utbildningarnas upplägg och innehåll. Dessa samtal sker på olika sätt, exempelvis i skolans deltagarråd, under klasstiden eller direkt med personalen

Kursutvärderingar

Skolledare och kursansvariga har det övergripande ansvaret för att kursutvärderingar görs. I lokala enkäter får deltagarna svara på frågor om kursen och skolan i allmänhet. Detta görs en gång varje termin. Efter att skolan har sammanställt resultaten får deltagarna återkoppling om resultaten.

Deltagarråd

Varje läsår väljer kurserna två representanter var, som tillsammans bildar skolans deltagarråd. Deltagarrådet väljer själva vilka frågor det vill driva. Det kan vara frågor som rör studiemiljöer, arbetsformer eller att planera aktiviteter. Deltagarrådets medlemmar bestämmer också själva när de ska träffas, hur ofta och under vilka former

Matråd

Varje läsår får intresserade kursdeltagare anmäla sig till skolans matråd. Tillsammans med kökspersonal diskuterar rådet kostrelaterade frågor gällande allt från ingredienser i matlagningen till temaveckor.