Information om

Deltagarinflytande

Deltagarinflytande

Folkhögskolan bygger på delaktighet, frihet och frivillighet. För att stödja detta och för att få ett aktivt deltagarinflytande strävar skolan efter att ha ett kontinuerligt pågående samtal om studiemiljö och utbildningarnas upplägg och innehåll. Dessa samtal sker på olika sätt, exempelvis under klasstid eller i direktkontakt med personal.

Kursutvärderingar

Skolledare och kursansvariga har det övergripande ansvaret för att kursutvärderingar görs. I lokala enkäter får deltagarna svara på frågor om kursen och skolan i allmänhet. Detta görs en gång varje termin. Efter att skolan har sammanställt resultaten får deltagarna återkoppling om resultaten.

Deltagarråd

Varje läsår väljer kurserna två representanter var, som tillsammans bildar deltagarrådet. Deltagarrådet väljer själva vilka frågor som det vill driva. Det kan vara frågor som rör studiemiljöer, arbetsformer eller att planera aktiviteter. Deltagarrådet bestämmer vilka former ett möte ska ha, hur ofta och när dessa möten hålls.

Matråd

Varje läsår får intresserade kursdeltagare anmäla sig att delta i matrådet. Tillsammans med kökspersonal diskuteras här frågor som är kostrelaterade, allt från ingredienser i matlagningen till temaveckor.