Information om skolans

Hållbarhetsarbete

1.

Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Vi ska säkerställa att personal och deltagare har makt och inflytande över sin hälsa och att utbildning ska vara tillgänglig för alla.

tips

 • När du fyller år kan du uppmana släkt och vänner att skänka pengar till välgörande ändamål istället för att önska dig födelsedagspresenter.
 • Köp rättvisemärkta produkter från företag som skänker delar av sin vinst till välgörande ändamål
 • Skapa en diskussion om fattigdom genom att uppmärksamma ämnet i sociala medier.

2.

Ingen hunger

Vi uppmuntrar och informerar om hur man uppnår bättre matvanor. I köket strävar vi efter att öka andelen ekologiska och klimatsmarta livsmedel, som ligger till grund för den allsidiga kosten vi serverar. Vi arbetar även aktivt för att minska vårt matsvinn

tips

 • Skänk överbliven mat och andra livsmedelsartiklar till härbärgen eller flyktingmottagningar. De behöver all hjälp de kan få. Kolla med din kommun om hur du kan göra.
 • Köp lokalproducerad mat för att bidra till hållbara system för livsmedelsproduktion.
 • Se över din matkonsumtion: lukta och smaka på maten innan du slänger den. Frys in eller ge bort mat som du vet att du inte kommer hinna äta upp
 • Köp Fairtrade-produkter och bidra därmed till en hållbar och rättvis handel.

3.

Hälsa och välbefinnande

God och jämlik hälsa. Stöd till hälsosamma levnadsvanor och främja psykisk och fysisk hälsa.

tips

 • Vaccinera dig. På så sätt kan du minska smittspridning.
 • Avstå från alkohol och droger. Det påverkar din hälsa negativt. Be om hjälp eller stöd om du behöver!
 • Donera blod regelbundet, om du kan. Vården behöver blod för att hjälpa sjuka och skadade.
 • Ät en balanserad kost och motionera regelbundet. Det bidrar till både god fysisk och psykisk hälsa.

4.

God utbildning för alla

Långsiktigt arbete med insatser för att matcha arbetsmarknadens behov av utbildning och kompetens i länet. Inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Inkluderande utbildning av god kvalitet för alla. Högalids folkhögskola är en del av länets kompetensförsörjning och spelar en stor roll för folkbildning, integration och som utbildningsaktör för det professionella kulturlivet.

tips

 • Gör testet "Bli målmedveten" och få kunskap om vad du kan göra för att göra världen bättre.
 • Donera gamla böcker. Det är ett enkelt sätt att sprida kunskap.
 • Uppmana alla att studera för att vidareutvecklas, öka sin kompetens och förbättra möjligheterna till ett bra jobb.

5.

Jämställdhet

Vi bidrar till att kvinnor och män, flickor och pojkar ges lika möjligheter till makt och inflytande, rättigheter och skyldigheter.

tips

 • Stöd och stå bakom ledare som förespråkar lika möjligheter för kvinnor och män.
 • Gör din röst hörd och påtala sexistiskt språk och beteende.
 • Stötta kvinnors utbildning. Det gynnar hela samhället.
 • Gör din röst hörd för lika lön för lika arbete.

6.

Rent vatten och sanitet

Vi arbetar för att minska vårt eget nyttjande av vatten som resurs. Genom att ställa krav vid upphandling och följa rutiner för avfallshantering säkerställer vi att läkemedelsrester, mikroplaster och kemikalier inte hamnar i avloppsvattnet i onödan.

tips

 • Ordna städdagar i ditt närområde och vid stränder och sjöar. Tillsammans gör vi skillnad.
 • Spola aldrig ner skräp, tamponger eller farliga kemikalier och mediciner i toaletten. Det skadar både djur och människor.
 • Spara in på vattnet när du duschar eller diskar. Rent vatten är en bristvara.

7.

Hållbar energi för alla

Vi ska arbeta för en effektivare energianvändning och en ökad andel förnybar energi. Vi väljer förnyelsebar el i våra egenägda fastigheter och försörjer verksamheten med ren förnyelsebar energi. På så vis bidrar vi till energi utan utsläpp av hälsofarliga partiklar. Hushållning med energi är viktig i våra lokaler och vid inköp.

tips

 • Använd laddningsbara batterier och återvinn dina gamla. Alla batterier är miljöfarliga.
 • Släck lamporna när du inte använder dem. Många bäckar små…
 • Undvik standbylägen, dra ur sladden. Det är ett enkelt sätt att spara energi.

8.

Anständiga arbetsvillkor för alla och ekonomisk tillväxt

Vi ska hushålla med skattemedel på ett ansvarsfullt sätt. Vi ska erbjuda anständiga arbetsvillkor för alla medarbetare och främja ungas anställning, utbildning och praktik. Vi arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö för alla och vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare.

tips

 • Handla från företag som använder hållbara och miljövänliga material och behandlar sina anställda rättvist. Tillsammans gör vi skillnad.
 • Handla från lokala företag och lokala producenter. I det långa loppet ger det en bättre ekonomi där du bor.
 • Gör din röst hörd om du bevittnar orättvisor på arbetsplatser.

9.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vi ska verka för att öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik och göra den tillgänglig för vår personal och deltagare.

tips

 • Köp bara tekniska prylar när dina gamla slutar att fungera. Elektronikskrot är miljöfarligt och har en stor påverkan på klimatet.
 • Skänk prylar du inte längre använder. Det minskar onödig nyproduktion.

10.

Minskad ojämlikhet

Vi ska erbjuda utbildning och en god arbetsmiljö som främjar jämlikhet.

tips

 • Öka kunskapen om utsatta grupper och deras situation.
 • Fika med någon som inte är som du och som kanske tillhör en annan etnicitet, religion, kultur eller åldersgrupp. Genom att träffa olika människor ökar vi förståelsen för varandra.

11.

Hållbara städer och samhällen

Högalids byggnader ska vara inkluderande, trygga, säkra och hållbara. Vi bidrar till hållbart bebyggda miljöer som rymmer fungerande grön infrastruktur.

tips

 • Promenera, cykla eller åk kollektivt!
 • Återvinn! “Skräp” får nya användningsområden om du sorterar och återvinner det.
 • Stötta organisationer och föreningar som förespråkar fler platser där människor kan mötas och arbetar för bättre kollektivtrafik och effektivare återvinningssystem.

12.

Hållbar konsumtion och produktion

Vi ska verka för en hållbar konsumtion och produktion, liksom för en hållbar förvaltning och användning av naturresurser, en cirkulär ekonomi, minskade avfallsmängder och en ansvarsfull hantering av kemikalier. Detta sker genom att vi strävar efter att minska miljö- och hälsofarliga ämnen i produkter, förebygger uppkomsten av avfall och ökar andelen avfall till återvinning.

tips

 • Minska plasten och källsortera den som används. Plast innehåller många farliga kemikalier.
 • Köp ful frukt. Bland annat slängs frukt och grönt som har annorlunda färg eller form än förväntat, trots att de smakar lika gott.
 • Ät mer vegetariskt! Kött kräver mer resurser än vegetariska motsvarigheter.
 • Sträva efter att vara en smart konsument. Fall inte för marknadsföringsknep som leder dig till att köpa mer än du konsumerar, särskilt färskvaror med kort hållbarhet.

13.

Bekämpa klimatförändringen

Vi ska bidra till minskad klimatpåverkan samt bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Bidrag till detta är exempelvis arbetet med fossilfria transporter, förnyelsebar el. Vi arbetar också med att se över behovet av att anpassa vår verksamhet och stötta länet inför ett förändrat klimat. Se över kylbehov i våra lokaler samt åtgärder för att klara extrema väder.

tips

 • Flyg mindre.
 • Sätt upp kärl för källsortering hemma och i skolan. Källsortering möjliggör återvinning.

14.

Hav och marina resurser

Genom goda avfallsrutiner minskar vi utsläpp av skadliga kemikalier, mikroplaster i avlopp. Genom att ställa krav i upphandling av fisk och skaldjur bidrar vi till hållbara fiskemetoder och livskraftiga bestånd.

tips

 • Handla fisk och skaldjur som är producerad och fångad på ett hållbart sätt. På många ställen sker det överfiske. Fråga i affären om du är osäker.
 • Återanvänd dina plastpåsar eller ta med en egen tygkasse för att bära hem dina varor från matbutiken eller att slänga sopor i.

15.

Ekosystem och biologisk mångfald

Vi ska verka för att skydda, bevara och restaurera den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer. Vi ska också främja ett hållbart nyttjande av ekosystem på land och i vatten. Upphandlingar och egna byggnationer ska genomföras och upprättas på ett hållbart sätt och utan att undergräva biologisk mångfald.

tips

 • Öppna insektshotell och sätt upp fågelholkar i trädgården. Så som vi använder skogen kan det vara svårt för insekter och fåglar att hitta lämpliga bostäder.
 • Köp certifierat och ekologiskt när du handlar tropiska grödor såsom bananer, choklad och kaffe.
 • Minska utskrifter. Kanske kan du bara skriva ner det i ett anteckningsblock istället, eller skriva ner det på datorn eller i mobilen?

16.

Fredliga och inkluderande samhällen

Vi bidrar till fredliga och inkluderande samhällen genom att leva våra värderingar öppet, engagerat och kunnigt. Ett bra bemötande internt och externt är självklart för att bidra till ett öppet samhälle. Vi ska vara uppmärksamma i vår verksamhet, och i kontakt med invånare när det gäller alla typer och former av våld, övergrepp och utnyttjande. Vi motarbetar alla former av diskriminering.

tips

 • Engagera dig politiskt. Utnyttja din demokratiska rätt att rösta fram ledare för landet och i ditt område eller ställ själv upp i valet.
 • Hur ser det ut på din skola? Är det en miljö som inkluderar och behandlar alla rättvist? Om så, uppmärksamma varför det är så viktigt att fortsätta arbeta för att inkludera. Om inte, lyft de utmaningar som finns och vad som behöver förbättras!

17.

Genomförande och globalt partnerskap

Vi jobbar för att främja utveckling, överföring och spridning av goda exempel och ny teknik. Erfarenhetsutbyte med regioner, näringsliv, offentliga aktörer, organisationer och skolor.

tips

 • Gå med i en organisation och engagera dig i en fråga du tycker är viktig. Tillsammans är vi starka.
 • Håll utkik efter Fairtrade-produkter – då hjälper försäljningen av produkten lokala producenter i fattigare länder.
 • Dela information du hittar och gillar om hållbara samhällen och hållbart klimatarbete och prata med dina vänner om det. När du delar något i sociala medier så ser fler personer i ditt nätverk inläggen.
Hoppa till innehåll